Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Política de qualitat

Política de Qualitat. ISO 9001

Els òrgans polítics de la Diputació de Castelló, i més concretament els seus responsables del Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, instrumentat a través del seu personal, han adquirit el compromís d'aconseguir el major nivell de qualitat del servei oferit a les persones usuàries i parts interessades.

Conscients de l'alt grau de competitivitat dels mercats i de l'alt grau de professionalització dels mateixos, la Direcció Estratègica del Servei establix esta política de Qualitat a fi de complir els requisits per a mantindre la satisfacció i confiança de les persones usuàries i parts interessades.

Per això, el Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, es compromet a liderar un pla de millora contínua per mitjà d'un Sistema de Gestió de Qualitat d'acord amb la ISO 9001. Amb esta intenció, posem en marxa esta Política de Qualitat, que serà comunicada a tot el personal del Servei i posada a disposició de les persones usuàries i parts interessades que vullguen conéixer-la.

Açò ens porta a definir la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS en què es fonamenta el treball d'este Servei, amb la finalitat d'establir els fonaments de referència per al desenrotllament dels nostres objectius i política de qualitat.

  • Missió: El Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals té com a missió promoure el desenrotllament i la Cohesió econòmica, social i territorial de la Província de Castelló, a nivell nacional i europeu, a fi de millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

  • Visió: La visió del Servei és la d'establir els recursos econòmics i humans, junt amb les ferramentes necessàries, per a garantir una atenció òptima a les persones usuàries; oferint serveis per a el foment de l'ocupació, l'emprenedoria i el desenrotllament del teixit empresarial. Tot això, dins del marc de les polítiques i instruments financers de la Unió Europea.

  • Valors: Respecte a les persones, Igualtat d'oportunitats, Creixement personal i professional, Optimització de recursos, Transparència, Inclusió i Responsabilitat social i Integració Europea.

En este context, el departament establix els següents principis de la seua Política de Qualitat:

  1. El Servei estudia, analitza i entén les necessitats i els requisits de les persones usuàries i parts interessades, a fi de satisfer-los en grau màxim. També es compromet a complir amb els requisits legals aplicables a les accions que es desenrotllen.

  2. S'establiran objectius de qualitat coherents i quantificables, que s'adequaran contínuament a la nostra Política de Qualitat.

  3. Es realitzaran revisions periòdiques del Sistema de Gestió de la Qualitat per a assegurar la seua adequació. Es verificarà i quantificarà el seu grau d'implementació. A més servirà com una ferramenta precisa per a la millora del mateix. S'establiran indicadors adequats a nivell estratègic i operacional per a la generació de coneixement que permeta redefinir estratègies de manera àgil i transparent.

  4. Es garantirà la dotació de recursos humans multidisciplinaris altament qualificats per a l'exercici de tots els projectes i actuacions dirigides al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i creixement del teixit empresarial, especialment en l'interior de la província a través dels Centres CEDES; així com la dotació de recursos econòmics a través del pressupost provincial.

  5. Donada la gran importància que tenen les entitats proveïdores dins del nostre procés, el Servei implementarà les accions necessàries per a implicar-les dins del Sistema de Gestió de Qualitat. 

Esta Política serà comunicada a tot el personal del Servei i serà el motor de totes les actuacions que duguen a terme.